اسپریکلر پایین زن برنجی

اسپرینکلر 68 درجه

پایین زن

1/2 اینچ

برنجی


اسپریکلر پایین زن استیل

اسپرینکلر 68 درجه

پایین زن

1/2 اینچ

استیل


اسپریکلر بالا زن برنجی

اسپرینکلر 68 درجه

بالا زن

1/2 اینچ

برنجی