شیر سیلندر NITROGEN
جنس بدنه : برنج ویژه فورج با استاندارد C37700
جنس دسته شیر : آلومنیوم تحت فشار (دایکاست )با پوشش رنگ استاتیک

شیر سیلندر OXYGEN
جنس بدنه : برنج ویژه فورج با استاندارد C37700
جنس دسته شیر : آلومنیوم تحت فشار (دایکاست )با پوشش رنگ استاتیک

شیر سیلندر CO2
جنس بدنه : برنج ویژه فورج با استاندارد C37700
جنس دسته شیر : آلومنیوم تحت فشار (دایکاست )با پوشش رنگ استاتیک