اسپرینکلرهای تولیدی مجموعه سام فایر در انـواع مختلف و با حساسیت های متنوع به نوع حریق و دمای تولید شده توسط آتش تهیه و طراحی شده است . همچنین در انواع سـایز رزوه ، پوشش‌های رنگی متنوع و آبکاری تهیه و تولید می گردد . کلیه تولیدات گروه صنعتی سام فایر دارای پروانــه اسـتاندارد بوده و محصولات با سـرعت و دقـت در عملکـرد ، توانسته جایگاه ویژه ایی بین کلیه برندهای تولیدی ایران و سراسر جهان پیدا کند ، اسپرینکلرهای تولیدی گروه صنعتی سام فایر با مجهـز بــودن بــه حبـاب شیشـه‌ای تاییـد شـده توسـط اسـتانداردهای بین‌المللـی توانسته و کیفیتـی فراتـر از اسـتانداردهای ملی را در ایران به ارمغان بیاورد .

اسپرینکلر 1/2
جنس بدنه : برنج
رنگ : کروم حرارتی
واکنش : استاندارد
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 1/2
جنس بدنه : برنج
رنگ : سفید حرارتی
واکنش : استاندارد
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 1/2
جنس بدنه : برنج
رنگ : مشکی حرارتی
واکنش : استاندارد
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 1/2
جنس بدنه : برنج
رنگ : برنجی (خودرنگ)
واکنش : استاندارد
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 3/4
جنس بدنه : برنج
رنگ : کروم حرارتی
واکنش : استاندارد
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 3/4
جنس بدنه : برنج
رنگ : سفید حرارتی
واکنش : استاندارد
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 3/4
جنس بدنه : برنج
رنگ : مشکی حرارتی
واکنش : استاندارد
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 3/4
جنس بدنه : برنج
رنگ : برنجی(خودرنگ)
واکنش : استاندارد
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 1/2
جنس بدنه : برنج
رنگ : کروم حرارتی
واکنش : سریع
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 1/2
جنس بدنه : برنج
رنگ : سفید حرارتی
واکنش : سریع
دمای واکنش :68 درجه

اسپرینکلر 1/2
جنس بدنه : برنج
نوع پوشش :طلایی استاتیک
واکنش :استاندارد و سریع
بسته به نوع سفارش
جهت پاشش: بغل زن دیواری

اسپرینکلر 1/2
جنس بدنه : برنج
رنگ : برنجی (خودرنگ)
واکنش : سریع
دمای واکنش :68 درجه